Εἴ τις οὐ σφραγίζει τοῖς δυσὶ δακτύλοις, καθὼς καὶ ὁ Χριστός...

"Иже не крестится двема перстома яко и Христос..."

или
"Иже не крестит двема перстома яко и Христос..."?

 

Как правильно? подскажите неучу пожалуйста.