Добрый день. Нужно перевести 2 выделенных фрагмента предложений из договора купли-продажи с болгарского языка. 
1) Имотът е описан по представен от ПРОДАВАЧА документ за собственост: Нотариален акт № ___ том ____, рег. № ____ дело №____ /2006г. на нотариус Цвета Атанасова рег. №458 с район на действие РС: Районен съд Бургас.

2) «Свързани лица»: лицата, изброени в пар. 1 от ДР на Търговския закон


Спасибо.